10.zmiana Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Numer 219 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 16 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

 

Na podstawie art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1127 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr XLIII/657/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz. 8109) – zarządza się, co następuje:

 

 • 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Numer 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 1 z dnia 13 stycznia 2016 roku zmienionym zarządzeniem Numer 51 z dnia 15 marca 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 9 maja 2016 roku, zarządzeniem Numer 182 z dnia 12 grudnia 2016 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 3 z dnia 25 stycznia 2017 roku, zarządzeniem Numer 84 z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzeniem Numer 86 z dnia 15 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniowanymi przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 10 z dnia 26 maja 2017 roku, zarządzeniem Numer 196 z dnia 18 grudnia 2017 roku. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 17 z dnia 27 grudnia 2017 roku, zarządzeniem Numer 79 z dnia 18 maja 2017 roku. pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną uchwałą Numer 8 z dnia 11 czerwca 2018 roku oraz zarządzeniem Numer 147 z dnia 17 października 2018 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 15 z dnia 26 października 2018 roku, zarządzeniem Numer 81 z dnia 23 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 8 z dnia 7 maja 2019 roku, zarządzeniem Numer 89 z dnia 13 maja 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 14 z dnia 26 lipca 2019 roku oraz zarządzeniem Numer 160 z dnia 26 września 2019 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Numer 19 z dnia 29 października 2019 roku- dokonuje się następujących zmian:

 

 • dotychczasowy załącznik Numer 6 do Regulaminu – „Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

 • 3.

Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.

 

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor Szpitala

 

Uchwała Numer 21

Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia  27 grudnia  2019 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2  pkt  2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późniejszymi zmianami) – uchwala się, co następuje :

 

 • 1.

 

Na wniosek Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Rada Społeczna pozytywnie opiniuje przedłożoną zmianę Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia  Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu wprowadzoną zarządzeniem Numer 219 z dnia 16 grudnia 2019 roku.

 

 • 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

 

 • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do Uchwały Numer 21 Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 27 grudnia 2019 roku – w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu.

Przedłożona zmiana treści Regulaminu Organizacyjnego obejmuje jedynie korektę cen kilkunastu badań w większości podyktowanych rosnącymi kosztami ich wykonania to jest:

 1. Oddział Pulmonologiczny

Konsultacja torakochirurgiczna było 120,00 zł, jest 150,00 zł

 1. Oddział Internistyczno – Kardiologiczny:

Próba wysiłkowa było 80,00 zł, jest 100,00 zł; Badanie Echo serca było 100,00 zł, jest 120,00 zł

 1. Konsultacja specjalistyczna:

Było 100,00 zł, jest 120,00 zł

 1. POZ :

– EKG z opisem było 25,00 zł, jest 30,00 zł;  EKG bez opisu było 20,00 zł, jest 25,00 zł

– Konsultacja specjalistyczna było 100,00 zł, jest 120,00 zł

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy/ Poradnie Specjalistyczne:

Do cennika na wniosek Lekarza Kierującego Oddziałem zostały wprowadzone badania:

– Intubacja dotchawicza cena 150,00 zł

– Repiratoroterapia cena 280,00 zł (1 godzina)

Zwiększenie cen badań:

– EKG z opisem było 25,00 zł, jest 30,00 zł; EKG bez opisu było 20,00 zł, jest 25,00 zł

– Konsultacja specjalistyczna było 100,00 zł, jest 120,00 zł

 1. Oddział Neurologiczny

Do cennika na wniosek Lekarza Kierującego Oddziałem zostały wprowadzone badania:

EEG dla dzieci do 12 r. życia cena 110,00 zł

Zwiększenie ceny na wniosek Lekarza Kierującego Oddziałem

– Badanie EEG było 80,00 zł jest 90,00 zł

 1. Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej :

Na wniosek Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego wprowadzono nowe badania:

Homocysteina cena 50,00 zł;  Kalprotektyna (ilościowo) cena 110,00 zł

 

Jakkolwiek większość cen pozostała na dotychczasowym poziomie to zdecydowano się na przygotowanie całego cennika w wersji ujednoliconej ze względu na fakt, że musi on zostać w odpowiedni sposób upubliczniony (tablice informacyjne dla pacjentów oraz strona internetowa szpitala). Rozwiązanie to znacznie ułatwi bieżące korzystanie z cennika.

Zgodnie art. 48 ust. 2  pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2190 z późniejszymi zmianami) do kompetencji Rady Społecznej należy przedstawianie Dyrektorowi podmiotu, wniosków i opinii m.in. dotyczących Regulaminu Organizacyjnego. Przepis art. 23 cytowanej ustawy stanowi zaś, iż Regulamin ustala Dyrektor podmiotu leczniczego.