1. zmiana Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 51 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 15 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego

Na podstawie  art. 46, art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 618 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 pkt 1 Statutu nadanego uchwałą Nr 646/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 roku – zarządza się, co następuje:

 • 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ustanowionym w formie załącznika do zarządzenia Nr 151 z dnia 7 grudnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Społeczną Uchwałą Nr Uchwałą Nr 1 Rady Społecznej z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

 • po § 70 dodaje się § 70a w brzmieniu:

„§ 70a. 1. Dla podniesienia bezpieczeństwa operowanych pacjentów informacje o wykonaniu niezbędnych czynności okołooperacyjnych w sali operacyjnej lub porodowej wpisuje się do okołooperacyjnej karty kontrolnej.

 1. Koordynatorem okołooperacyjnej karty kontrolnej jest lekarz anestezjolog wchodzący w skład zespołu operacyjnego.
 2. Do zadań Koordynatora należy dokonywanie wpisów w karcie na podstawie informacji udzielonych przez członków zespołu operacyjnego, zgodnie z zakresem ich zadań podczas operacji.
 3. W przypadku operacji w trybie natychmiastowym, dopuszcza się odstąpienie od prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej.”

 

 • w § 86 ust. 2 pkt 1:
 1. w lit. d) skreśla się słowa: „środki piorące i dezynfekcyjne” a w to miejsce wpisuje się wyrazy: „odczynniki laboratoryjne, środki dezynfekcyjne”
 2. skreśla się lit. j),
 3. u) otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 86 ust. 2. pkt 1 lit. u) sprawowanie nadzoru nad umowami outsourcingowymi w zakresie prania bielizny szpitalnej, kompleksowego utrzymania czystości  budynków i zapewnienia transportu wewnętrznego, usług całodobowego żywienia pacjentów, usług telekomunikacyjnych oraz usług w zakresie ochrony obiektów imienia.”

 • w § 92. pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 92.5) opracowanie programu poprawy jakości dla audytu wewnętrznego.”

 

 • w § 92. pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 92. 8) przygotowywanie opinii czy propozycji rozwiązań organizacyjnych.”

 

 • 119. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 119.1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5) na informatycznym nośniku danych.

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 1 pkt 2 i 5 pobiera się opłatę, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej:
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych,
 • sporządzonej na potrzeby diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego stanowiącej załącznik do karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.
 1. Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się w sposób określony w 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.).
 2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 ustanawia się w formie załącznika Nr 4 do niniejszego regulaminu.”

 

 • Po § 134. dodaje się § 135. w brzmieniu:

„§ 135. W miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych wprowadza się zakaz filmowania i fotografowania, które to czynności mogłyby:

 • naruszać prawo pacjentów albo osób zatrudnionych w Podmiocie czy też innych osób znajdujących się na terenie Podmiotu do ochrony wizerunku lub poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń,
 • zakłócać pracę aparatury i urządzeń medycznych a przez to wpływać na obniżenie bezpieczeństwa pacjentów.”

 

 • dotychczasowy załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego – „Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

 • dotychczasowy załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego – „Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta” otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2.
 1. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego wprowadzona niniejszym zarządzeniem rozpocznie obowiązywać 14 dni od dnia zaopiniowania jego treści przez Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
 2. Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przedłoży Radzie Społecznej wraz z uzasadnieniem zmianę Regulaminu Organizacyjnego celem jej zaopiniowania.

 

 • 3.

Koordynator Zespołu ds. organizacji i nadzoru Działu Organizacji i Nadzoru po zaopiniowaniu Regulaminu Organizacyjnego przez Radę Społeczną udostępni treść niniejszego zarządzenia wszystkim umocowanym statutowo komórkom organizacyjnym i samodzielnym stanowiskom pracy.

 

 • 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego

Wykaz miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne Szpitala Specjalistycznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Dokładny adres
1 2 3
1 Oddział Chorób Wewnętrznych 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
2 Oddział Internistyczno – Kardiologiczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
3 Oddział Hematologiczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
4 Oddział Neurologiczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
5 Oddział Onkologii Klinicznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
6 Oddział Radioterapii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
7 Oddział Ginekologii Onkologicznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
8 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
9 Oddział Pulmonologii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
10 Oddział Chorób Zakaźnych 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 1
11 Oddział Pediatryczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
12 Oddział Neonatologiczny z Intensywną Terapią 33-300 Nowy Sącz , Plac Kuźnice 1
13 Oddział Ginekologiczno-Położniczy 33-300 Nowy Sącz , Plac Kuźnice 1
14 Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
15 Oddział Chirurgiczny dla Dzieci 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
16 Oddział Chirurgii Onkologicznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
17 Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
18 Oddział Otolaryngologiczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
19 Oddział Urologiczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
20 Oddział Psychiatryczny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
21 Szpitalny Oddział Ratunkowy 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
22 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 11 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
23 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 12 33-311 Wielogłowy, Dąbrowa 1
24 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 13 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
25 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 14 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
26 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 15 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
27 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 16 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
28 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 17 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
29 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 18 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
30 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 19 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
31 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 20 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
32 Blok Operacyjny 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
33 Apteka Szpitalna 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
34 Poradnia Alergologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
35 Poradnia Neurologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
36 Poradnia Leczenia Bólu 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
37 Poradnia Radioterapii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
38 Poradnia Hematologiczna 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
39 Poradnia Kardiologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
40 Poradnia Nefrologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
41 Poradnia Reumatologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
42 Poradnia Diabetologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
43 Poradnia Otolaryngologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
44 Poradnia Zdrowia Psychicznego 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
45 Poradnia Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży
33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
46 Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci 33-300 Nowy Sącz, Plac Kuźnice 1
47 Poradni Chirurgii Ogólnej 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
48 Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
49 Poradnia Preluksacyjna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
50 Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
51 Poradnia Pulmonologiczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
52 Poradnia Chirurgii Onkologicznej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
53 Poradnia Onkologiczna 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
54 Poradnia Medycyny Paliatywnej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
55 Poradnia Medycyny Pracy 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
56 Poradnia Rehabilitacyjna 33-300 Nowy Sącz,
ul. Kazimierza Wielkiego 4
57 Poradnia Ginekologiczno – Położnicza 33-300 Nowy Sącz, Plac Kuźnice 1
58 Poradnia Urologiczna 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
59 Poradnia Logopedyczna 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
60 Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej 33-300 Nowy Sącz,
ul. Kazimierza Wielkiego 4
61 Oddział Dzienny Psychiatryczny 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
62 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
63 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
64 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
65 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 4 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
66 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 5 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
67 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 6 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
68 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 7 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
69 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 8 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
70 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 9 33-300 Nowy Sącz, al. Plac Kuźnice 1
71 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 10 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
72 Punkt Pobrań Materiałów do Badań 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
73 Pracownia Ultrasonografii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
74 Pracownia Tomografii Komputerowej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
75 Pracownia Mammografii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
76 Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 1 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
77 Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 4 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49
78 Zakład Medycyny Nuklearnej 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 28
79 Pracownia Mikrobiologii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
80 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
81 Pracownia Serologii Transfuzjologicznej
z Bankiem Krwi
33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
82 Pracownia Histopatologii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
83 Pracownia Cytologiczna 33-300 Nowy Sącz, Plac Kuźnice 1
84 Ambulatorium Ogólne POZ 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
85 Pracownia Endoskopii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5
86 Zakład Radioterapii 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51 z dnia 15 marca 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta[1]/

lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty z podatkiem VAT [2]/
1. Sporządzenie wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej – za jedną stronę [3]/ 8,00 zł
2. Sporządzenie kopii dokumentacji medycznej – za jedną stronę 0,80 zł
3. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych [4]/ 1,60 zł

 

[1]/ pacjenci mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej dotyczącej ich stanu zdrowia oraz udzielonych im świadczeń zdrowotnych. Realizacja tego prawa nastepuje w obecności lekarza prowadzącego w miejscu udzielania świadczeń i nie wymaga wnoszenia opłat.

[2]/ obowiązujące stawki opłat ustalono z uwzględnieniem przepisu art. 28 ust. 4 ustawy z dnia           6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 186 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 roku  w sprawie przeciętnego  wynagrodzenia                 w czwartym kwartale 2015 roku (MP poz. 148).

[3] /stawka ta nie dotyczy odpisu badania laboratoryjnego wykonywanego przez Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, za którą to czynność pobieramy opłatę w wysokości 3,00 zł.

[4]/ dotyczy wyłącznie dokumentacji, która jest prowadzona w takiej formie.