Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – 08.09.2020r.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – 08.09.2020r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 112

z dnia 8 września 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

konkursów ofert na świadczenia zdrowotne

Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.)

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza

do składania ofert  i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów  o przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnego POZ: usługi lekarskie  (kod:85121100-4[1]/) i usługi pielęgniarskie (kod: 85141200-1),

  1. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 1 października 2020r. do 30 czerwca 2021r.
  2. Obowiązujące formularze ofert, Oferent może odebrać w Dziale Organizacji i Nadzoru Szpitala Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Młyńska 5 (budynek administracji Szpitala, obok Oddziału Chorób Zakaźnych – parter)  tel. 18 442-59-26.
  3. W miejscu wskazanym w pkt 2. ogłoszenia, oferenci mogą się również zapoznać ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i Materiałami Informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym również z projektem umowy.
  4. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

Andrzej Fecko – Koordynator Działu Organizacji i Nadzoru w godz. 9.00 – 14.00 od poniedziałku do piątku tel. (18) 442-59-26

  1. Oferty należy składać – w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, oznakowanej napisem: „Oferta na świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”

w siedzibie Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10,    Sekretariat Szpitala w terminie do godz. 15.00 dnia 18 września 2020 r.

Na kopercie należy odcisnąć pieczęć firmową oferenta albo w inny sposób utrwalić dane umożliwiające kontakt z Oferentem.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia:

w dniu 21 września 2020 roku o godz. 12.00.

  1. Udzielający zamówienia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłosi na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala: szpitalnowysacz.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.
  2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
  3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
  4. Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn zm.).

 

[1] / kod z rozporządzenia (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.            w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.).

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki