OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU: CHIRURGICZNEGO DLA DZIECI,HEMATOLOGICZNEGO, ONKOLOGII KLINICZNEJ I CHIRURGII OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ

Ogłoszenie o konkursie

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych
w Nowym Sączu ogłasza konkursy na stanowiska:

1.Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci

3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Hematologicznego,

4. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Onkologii Klinicznej.

 

Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
(Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896), tj.:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
  w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka oraz 1 rok pracy w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania oraz 3 lata pracy
  w szpitalu,
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny oraz 4 lata pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji
  i zarządzania oraz 5 lat pracy w szpitalu,
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny
  (w okresie przejściowym do 31 grudnia 2020 r.) oraz 7 lat pracy w szpitalu,

–  proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018r.
poz. 393 z późn. zm.) tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (prawo wykonywania zawodu);
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata a także świadectwo pracy lub zaświadczenie o pozostawaniu
  w zatrudnieniu,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 • oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10, 33 – 300 Nowy Sącz) po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania konkursowego dostępną u Inspektora Ochrony Danych lub na stronie internetowej szpitalnowysacz.pl.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
Na prośbę Dyrektora Szpitala lub Komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs
są dostępne na stronie internetowej: www.szpitalnowysacz.pl, w zakładce „BIP”.

 

Oferty należy składać w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia pod adresem:

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego

33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ……………………………………….”

  (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem)

 

Data ukazania się ogłoszenia:         dn. 23 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert:                  23.12.2019 r. do 02.01.2020 r.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert
w siedzibie Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.

N7100-ORGAN12172019084956001

Klauzula informacyjna- postępowanie konkursowe

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki