Day

16 października, 2017
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), – na realizację zadania pod nazwą:...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki