OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

DA.4240-3-3/17

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793) – art.140, art.141, art.146 ust.1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust.1, 2 i 4-6, art.152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2 – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax 18/443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu.
1.      Zakres usług obejmuje 1 zadanie:
Badania histopatologiczne i cytologiczne w tym:
 
a)      badania histopatologiczne wycinków,
b)      badania – cytologia ginekologiczna,
c)      badania – cytologia płynów z jam ciała,
d)      badania materiałów uzyskanych w wyniku biopsji cienkoigłowej, bez wykonania biopsji, z jednego miejsca nakłucia,
e)      badania materiałów uzyskanych w wyniku biopsji cienkoigłowej, z wykonaniem biopsji, z jednego miejsca nakłucia,
f)       badania materiałów uzyskanych w wyniku biopsji gruboigłowej,
g)      badania histochemiczne,
h)      badania immunohistochemiczne,
i)        konsultacje specjalistyczne,
j)        badanie śródoperacyjne INTRA .
k)      badania molekularne stosowane w diagnostyce onkologicznej:
– ALK – badanie rearanżacji genu ALK metoda Fish
– EGFR – badanie mutacji
– ROS1 – badanie rearanżacji genu ROS1 metodą FISH
– BRAF – badanie mutacji V600 czułym testem qPCR
– BRCA1/BRCA2 – badanie mutacji w pełnej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2 całej technika NGS
– HER2 – badanie amplifikacji metodą FISH
– RET – badanie mutacji
 – KIT – badanie mutacji
 -KIT i PDGFRA – badanie mutacji
– KRAS i NRAS – badanie mutacji
 – MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej
 
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy przez okres 36 miesięcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych dotyczących poszczególnych pozycji w zadaniu
Świadczenia zdrowotne udzielenie będzie osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym zamieszkałym na terenie woj. małopolskiego. Szacunkowa liczba osób to 280.000.
2.      Informacje na temat prowadzonego postępowania uzyskać można w siedzibie Szpitala.
Szczegółowe warunki konkursu ofert można odebrać w Dział Administracyjno – Techniczny – zespół ds. Zamówień Publicznych, Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, tel. 18/443-66-35 lub otrzymać drogą pocztową.
3.      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego (Kierownik podmiotu leczniczego) zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
4.      Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu składania ofert.
5.      O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni na piśmie w terminie związania ofertą – w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.
6.      Zgodnie z art.152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn.) Świadczeniodawcom (Przyjmującemu zamówienie), których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Kierownika podmiotu leczniczego zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w art. 153 i art.154 w/w ustawy.
7.      Osobami upoważnionymi do udzielania wyjaśnień i informacji są:
·         Joanna Wożniak- Koordynator Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych – sprawy merytoryczne tel/fax 18/ 442 59 69,
·         Anna Banias – Kierownik medycznego Laboratorium Diagnostycznego – sprawy merytoryczne Tel 18 443 88 77 wew. 867,
·         Ryszard Tobiasz – Koordynator Działu Administracyjno – Technicznego – zespół ds. Zamówień Publicznych– sprawy proceduralne, tel/fax 18/ 443 66 35
8.      Ofertę należy złożyć w Dziale Administracyjno-Technicznym– zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.
Termin składania ofert upływa w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 lipca 2017 r. o godz. 12.00 w Dziale Administracyjno-Technicznym – Zespół ds. Zamówień Publicznych – Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10.
9.      Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Kryterium I Cena (koszt)                                                     80 %
Kryterium II Jakość                                                                        5%
Kryterium III Kompleksowość                                           5%
Kryterium IV Dostępność                                                    5%
Kryterium V Ciągłość                                                                     5%
Nowy Sącz, dnia 14 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Formularz cenowy

SWKO

Załącznik nr 3 do SWKO

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki